Rechten en plichten

Info over onze:

Algemene Voorwaarden Zorgverlening.

Wij hebben onze Algemene Voorwaarden vastgelegd op basis van het model van Actiz. Deze vind u hier.

Daarnaast hebben we de aanvullende module voor wijkverpleging, deze vind u hier.

Grenzen aan zorg en uitsluitingscriteria

Als je zorg verleent zoals Thuiszorg de Zorgende Hand dat doet kom je onlosmakelijk voor situaties te staan waarin je bedenkt: kan deze persoon van ons zorg ontvangen? Ontvangt de cliënt nog wel de zorg die hij/zij nodig heeft en waar hij/zij recht op heeft? Is de deskundigheid van het personeel voldoende aanwezig? Allemaal vragen die te maken hebben met de grenzen van de zorgverlening. Er zijn veel componenten van invloed op die grenzen. Het is daarom ook onmogelijk om één vaste, rigide richtlijn voor de grens van de zorgverlening vast te stellen. Het uitgangspunt zal altijd de cliënt zijn. Vanuit hem/haar wordt de situatie bekeken.
Ons beleid omtrent de grenzen van zorgverlening vind u hier

Privacyreglement.

Natuurlijk hebben wij vastgelegd hoe we met uw privacy omgaan, deze vind u hier

Klachten en geschillen

Heeft u een klacht?

De Zorgende Hand streeft ernaar om zijn zorg zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan echter altijd dat u ergens ontevreden over bent en een klacht in wilt dienen. We willen u vriendelijk verzoeken om deze klacht altijd als eerste bij ons neer te leggen. Dit kunt u doen op het bij u bekende telefoonnummer 0640420365, of u kunt een e-mail sturen via info@dezorgendehand.nl. Als u er niet uitkomt met de Zorgende Hand dan kunt u gebruik maken van onze branchevereniging SPOT. Hier legt u uw klacht voor aan de klachtenfunctionaris. Ook klachten die niet gaan over de geleverde zorg kunt u aan de functionaris voorleggen. U kunt hierbij denken aan het niet nakomen van gemaakte afspraken.

De Klachtenfunctionaris
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorg van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om deze voor te kunnen leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en clientgericht heeft verleend. Bovendien kan de Klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Wat doet SPOT?

SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding, verzorging en (wijk)verpleging. Soms bieden leden ook dagbesteding en palliatieve zorg. SPOT werkt samen met juristen, fiscalisten en andere deskundigen om leden te informeren en te ondersteunen. De branchevereniging en haar leden zien hun werk als betrokken en bevlogen ondernemen in een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwaliteit steeds belangrijker wordt.

Behandeling van een klacht

De behandeling van een klacht* is uiteraard gericht op het bereiken van een bevredigende oplossing voor beide partijen. De functionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie porberen om de klachten door middel van bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet? Dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

*klachten van financiële aard worden niet in behandeling genomen
*Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris

Een klacht indienen

Indien u na beraad met de Zorgende Hand nog niet tot op een oplossing bent gekomen kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris via onderstaande wegen.

E-mail: klacht@verenigingspot.nl
website: www.verenigingspot.nl/klachten
Telefoonnummer: 035-5427517
Adres: Postbus 5135, 1410 AC  NAARDEN

De geschilleninstantie

Als ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende geschilleninstantie.

De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u in het klachtenreglement. U kunt dit klachtenreglement opvragen bij uw zorgaanbieder of vinden op:

www.verenigingspot.nl/klachten